Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

ul. Człuchowska 11
77-304 Rzeczenica
tel. (59)83-31-776
faks (59)83-31-776
Powiat:CZŁUCHOWSKI .
Woj.: POMORSKIE
godziny pracy:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7.15-15.15.
e-mail: gops@rzeczenica.pl
Strona internetowa: www.rzeczenica.gopsinfo.pl
BIP: www.bip-rzeczenica.gopsinfo.pl

Czytaj całość publikacji "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy"

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-07-15
Dane wprowadził(a): Dariusz Majcher.
Odpowiedzialna/y za treść: Dariusz Majcher.

Kierownik GOPS

Dariusz Majcher - Kierownik GOPS. Ukończył w 2006r. studia podyplomowe - Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-01-15
Dane wprowadził(a): Dariusz Majcher.
Odpowiedzialna/y za treść: Dariusz Majcher.

Pracownicy Socjalni

Katarzyna Przewoźna - Pracownik Socjalny
Natalia Reflińska - Pracownik Socjalny
Barbara Gradek - Pracownik Socjalny


ZAKRES CZYNNOŚCI:

- prowadzenie wywiadów środowiskowych i pracy socjalnej,
- pisanie decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych, zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w tym: przygotowywanie dokumentacji i innych spraw dot. w/w ustawy, uczestnictwo w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej
- wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej.

Obowiązki pracownika socjalnego wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Do zadań pracownika socjalnego należy (art. 49a):

1. wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,
2. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
3. organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
4. zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,
5. organizowanie i prowadzenie działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy,
6. przygotowywanie wniosków wraz z dokumentacją przewidzianą przepisami prawnymi dla danego świadczenia. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego (rodzinnego),
7. opracowywanie wniosków dotyczących problemów socjalnych gminy i przedkładanie ich Kierownikowi Ośrodka,
8. współdziałanie z organizacjami społecznymi i samorządowymi w ustalaniu osób kwalifikujących się do udzielenia pomocy oraz jej organizowanie,
9. współdziałanie z placówkami służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lekarzem, pielęgniarką środowiskową oraz organizowanie w tym zakresie działalności opiekuńczej,
10. prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, względnie zaleceniami Kierownika Ośrodka,
11. wykonywanie innych czynności nie wymienionych w niniejszym zakresie czynności a zleconych przez Kierownika Ośrodka,
12. nie udostępnianie osobom postronnym sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń będących na wyposażeniu Ośrodka,
13. rozpoznanie i ustalanie potrzeb w zakresie środowiskowej pomocy socjalnej.

Pracownik socjalny (art. 49b):

1. kieruje się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia
2. ma obowiązek przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę
3. ma obowiązek udzielać osobom, którym służy, pełniej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy
4. jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny
5. jest zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-05-07
Dane wprowadził(a): Dariusz Majcher.
Odpowiedzialna/y za treść: Dariusz Majcher.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Monika Heron - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

ZAKRES CZYNNOŚCI:

- przyjmowanie, weryfikowanie wniosków na świadczenia rodzinne
- przyjmowanie i weryfikowanie wniosków na fundusz alimentacyjny,
- opracowywanie decyzji w/w świadczeń,
- gromadzenie dochodów budżetowych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
- praca biurowa oraz obsługa kasowa,
- sporządzanie sprawozdań z w/w świadczeń,
- udzielanie pełnych informacji zainteresowanym osobom o przysługujących im świadczeniach.

Brygida Szymkowicz - Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych

ZAKRES CZYNNOŚCI:

- przyjmowanie, weryfikowanie wniosków na świadczenia wychowawcze, dobry start, dodatki mieszkaniowe, energetyczne i kartę dużej rodziny
- udzielanie informacji i weryfikowanie ww wniosków,
- opracowywanie decyzji w/w świadczeń,
- gromadzenie dochodów budżetowych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
- praca biurowa,
- sporządzanie sprawozdań z w/w świadczeń,
- udzielanie pełnych informacji zainteresowanym osobom o przysługujących im świadczeniach.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-05-07
Dane wprowadził(a): Dariusz Majcher.
Odpowiedzialna/y za treść: Dariusz Majcher.

Asystent rodziny

Elżbieta Piotrowska - asystent rodziny

ZAKRES CZYNNOŚCI:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
- opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie oceny Kierownikowi GOPS w Rzeczenicy,
- wspieranie aktywności społecznej rodzin.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-05-07
Dane wprowadził(a): Dariusz Majcher.
Odpowiedzialna/y za treść: Dariusz Majcher.

Opiekunki

Opiekunki:

1. Greczyło Renata - usługi opiekuńcze - Brzezie, Trzmielewo,
2. Myszka Małgorzata - usługi opiekuńcze - Brzezie,
3. Olczyk Elżbieta - usługi opiekuńcze - Międzybórz,

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-11-03
Dane wprowadził(a): Dariusz Majcher.
Odpowiedzialna/y za treść: Dariusz Majcher.

Konsultacje specjalistyczne

Konsultacje specjalistyczne:

- Dominik Dąbrowski - prawnik,
- Michał Mackus - psycholog,
- Monika Czarnecka - logopeda, pedagog
- Przemysław Siciarz -terapeuta uzależnień,
- Marek Kalinowski - informatyk - obsługa informatyczna i pomoc techniczna,
- Radosław Kal - informatyk - prowadzenie i aktualizacja stron www GOPS-u,
- Czesław Drozd - BHP,
- Tomasz Stola - inspektor ds ochrony danych - RODO; iod@zeto.koszalin.pl

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-11-03
Dane wprowadził(a): Dariusz Majcher.
Odpowiedzialna/y za treść: Dariusz Majcher.